Abendlicher Strand mit Felsen I

back   stop   next